panorevo3

MUST READ

Dark Olympic โอลิมปิกที่ไม่อยากนึกถึง

แม้โอลิมปิกจะเต็มไปด้วยสิ่งสวยงามมากมายแค่ไหน ก็ยังคงมีส่วนที่เป็นความมืดมิดด้วยเช่นกัน ซึ่งเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเป็นแน่ และหลายคนอาจไม่อยากให้พูดหรือให้นึกถึงมันด้วยซ้ำ
Views 198
By